Consultancy

Sustainable
Real Estate
for
'strategy and sustainability of the building environment'

Disclaimer en ©

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website, www.csre.nl (hierna te noemen CSRE) betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Informatie op deze website
CSRE besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens als menu’s en prijzen kunnen voorkomen. CSRE wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie.
CSRE behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website
CSRE kan niet instaan voor de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. CSRE kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van storingen of onderbrekingen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden of het uitwisselen van informatie via het Internet tussen CSRE en haar gebruikers.
Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar andere websites of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. CSRE aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van Internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. CSRE behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en het grafisch materiaal (foto’s, icons etc.) berusten bij CSRE of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, te verveelvoudigen, openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van CSRE.
Virus & Spam
CSRE garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen, spam of vergelijkbare schadelijke componenten.
Copyright
Niets van deze site mag zonder toestemming van CSRE verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites. Afdrukken van webpagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.
  • Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van CSRE wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde / het onder `Disclaimer en ©` staande en met beiden akkoord te gaan. 
  • CSRE staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer: 28073997.

Hendrik Ido Amacht, laatst bijgewerkt op 165-04-2013

  • Bron grafisch materiaal:
Header logo: IstockPhoto; Solar cell house icon 10695987.
Pagina’s: IstockPhoto; Man installing solar 18554458, Earth in Recycle symbol 19459967, Hands on Eco warrior Cradle Planet 21911314.
Icons: Elixer Graphics, 0007108157
Slider en andere foto’s: Van Driel en www.breglobal.,com
Social icons: Dribble, by Pawel Kadysz

Colofon:

  •  Website ontwikkeling, content management en vormgeving: CKWebdesign.